نامزدی دختر و پسر/ در ﻋﺮف ﻣﺮدم، از دوران ﻧﺎﻣﺰدی ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ میان ﻋﻘﺪ و ﻋﺮوﺳﻲرا دوران ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﺤﺴﻮب می ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮخی دﻳﮕﺮ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ، ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮوﻧﺪ را دوران ﻧﺎﻣﺰدی می داﻧﻨـﺪ و ﺑﺴـﻴﺎری دﻳﮕـﺮ، زﻣـﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﮕﺎری ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻠﻪ  ﺑﺮان ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ […]

زیبا ترین لباسهای نامزدی

۳۱ شهریور, ۱۳۹۷ نوشته شده توسط: مدیر سایت دسته بندی: بهترین ها ، صفحه شما ، مد برچسب:

نامزدی دختر و پسر/ در ﻋﺮف ﻣﺮدم، از دوران ﻧﺎﻣﺰدی ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ میان ﻋﻘﺪ و ﻋﺮوﺳﻲرا دوران ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﺤﺴﻮب می ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮخی دﻳﮕﺮ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ، ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮوﻧﺪ را دوران ﻧﺎﻣﺰدی می داﻧﻨـﺪ و ﺑﺴـﻴﺎری دﻳﮕـﺮ، زﻣـﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﮕﺎری ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻠﻪ  ﺑﺮان ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ را دوران ﻧﺎﻣﺰدی  دوره می داﻧﻨﺪ .

ﺗﻌﺮﻳﻒ درﺳﺖ ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳـﺖ. دوران ﻧـﺎﻣﺰدی ﺑـﻪ دوره ای  می ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وعده ازدواج ﺷﺮوع  ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ ﭘﺎﻳﺎن می ﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ خانواده اﺻـﻠﻲ دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ از آن آﮔـﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺷﺮوع ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﺸﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه است . عروس باید لباس زیبایی بر تن کند. این لباس برای خانم ها به اندازه لباس عروس مهم تلقی می شود.

جدیدترین مدل های لباس نامزدی حریر و دانتل را در این مطلب سوربان برای شما جمع آوری کردیم. اگر به تازگی با پسری آشنا شدید و قصد ازدواج دارید این لباس های حریر و دانتل  برای مجلسی نامزدی شما مناسب است. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار بگیرد.

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-5

آلبوم جدیدترین مدل های لباس نامزدی پرنسسی با دامن چین دار و حریر

مدل لباس نامزدی بلند حریر آبی روشن

مدل لباس نامزدی بلند حریر آبی روشن

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-04

جدیدترین مدل لباس نامزدی بلند سفید

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-3

عکس لباس نامزدی بلند پرنسسی ۲۰۱۸

لباس نامزدی دنباله دار بلند کرمی

لباس نامزدی دنباله دار بلند کرمی

مدل لباس نامزدی پرنسسی شیک

مدل لباس نامزدی پرنسسی شیک

لباس شب حریر و دانتل جدید

لباس نامزدی شیک قرمز

لباس شب حریر و دانتل جدید

جدیدترین لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-10

مدل های لباس نامزدی بلند صورتی

مدل های لباس نامزدی کوتاه

لباس های نامزدی بلند ساده یقه افتاده

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-15

جدیدترین لباس نامزدی بلند ساده با گلدوزی

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-6

لباس کوتاه نامزدی ترک بلند

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-12

 جدیدترین مدل های لباس نامزدی بلند پرنسسی

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-07

مدل های لباس نامزدی ساده و زیبا

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-11

عکس لباس نامزدی یقه باز

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-26

آلبوم لباس نامزدی بلند دنباله دار صورتی ساده

جدیدترین مدل های لباس نامزدی کوتاه حریر و دانتل-19

لباس نامزدی حریر و دانتل

  • googleplus
  • facebook
  • twitter
اشتراک گذاری مطلب در: